Абониране

Общи условия

1. Приемане на общите условия

С посещаването на Devoyka,info, разглеждането, публикуването или използването по какъвто и да било начин на информационния ресурс на сайта ви е се съгласявате и безусловно приемате настоящите Общи условия. Ако не желаете да приемете настоящите Общи условия и Правилата за ползване на сайта, единственият начин е да не посещавате сайта и да не използвате никоя от предоставените на сайта услуги. С настоящото се съгласявате, че разбирате, приемате и не възразявате срещу това, че настоящите Общи условия са изражение на правното обвързване между Вас и Devoyka.info и представляват Договор за използване на сайта.

2. Предоставяне на услугата

Вие приемате и се съгласявате, че администрацията на Devoyka.info има правото да променя, подобрява или прекратява всяка от предоставяните услуги изцяло и само по свое усмотрение, без за това да е необходимо вашето съгласие или предварително уведомяване дори с промяната, подобряването или прекратяването на предоставяните услуги да бъде прекратен Вашият достъп до тях. Освен това приемате, че Devoyka.info има правото да предоставя услугите и посредством използването на външни доставчици и приложения.

3. Право на собственост и лична информация

Вие съзнавате и приемате, че цялото съдържание на Devoyka.info е обект на авторското право. Вие имате право да четете и/или разглеждате наличното съдържание, както и да съхранявате части от него на хартиен носител единствено с цел лична употреба. Никаква част от съдържанието на сайта Devoyka.info не може да бъде разпространявана по какъвто и да било начин без изричното, предварително, писмено съгласие от администрацията на сайта. Всяко съдържание качено на сайта на Devoyka.info, собственост на трети лица остава изцяло тяхна собственост и може да бъде използвано само със съгласие на засегнатите трети лица. В случай на изключения неописани в настоящата точка се приема, че собствеността на авторското право е на неговия създател до момента на доказване на противното.

4. Публикуване на съдържание

С публикуването на съдържание от Вас на сайта Devoyka.info вие незабавно предоставяте на Devoyka.info неотменимо, неограничено и безплатно право да публикува, показва, променя, разпространява или да използва по какъвто и да било друг начин публикуваното от Вас съдържание. Вие потвърждавате и гарантирате, че имате правото да предоставите гореописаните права на Devoyka.info. В случай на спор и претенции за нарушени авторски права от трето лице, Вие предоставяте неотменимото си съгласие и упълномощавате администрацията на Devoyka.info да предостави всички разполагаеми данни на компетентните органи, целящи Вашето идентифициране.

5. Прекратяване на действието

The Terms of this agreement will continue to apply in perpetuity until terminated by either party without notice at any time for any reason. Terms that are to continue in perpetuity shall be unaffected by the termination of this agreement.

6. Гаранции

Вие разбирате и приемате, че използвате Devoyka.info изцяло за свой риск и сметка. Всички услуги са приети от Вас във вида, в който са предоставени. Devoyka.info не предоставя никакви гаранции за съдържанието предоставено от други потребители на сайта, трети лица, услуги предоставени от трети лица включително и рекламирани на сайта. Devoyka.info не гарантира и не се обвързва със запазването на архив на каквато и да било част от наличната информация на сайта включително, но неизчерпателно: ваши лични данни, логове, кореспонденция, публикации, снимки включително и такива качени от авторския екип на сайта. Предоставянето на услугите на сайта и наличната информация може да бъде прекратено по всяко време и за неопределен период от време без Devoyka.info да дължи обезщетение за това, независимо от причините за прекратяването на предоставяните услуги. Devoyka.info си запазва правото да възстанови услугите в срокове и по начин, по който администрацията на сайта прецени.

7. Ограничена отговорност

Вие разбирате и приемате, че Devoyka.info и всички подизпълнители или партньори не носят отговорност за щети причинени от употребата на сайта. Това включва, но не се ограничава само до – загуба на печалба, нарушаване на бизнес репутация или добри практики, загуба на съдържание или информация и всякакъв род нематериални активи в резултат на невъзможността да се използват услугите или информацията на Devoyka.info.

8. Външно съдържание

Devoyka.info може да включва хиперлинкове към съдържание предоставено от трети страни, рекламодатели или уебсайтове. Вие приемате и се съгласявате, че Devoyka.info не носи отговорност и няма влияние както върху качеството, така и върху достоверността на предоставеното от трети страни съдържание. Devoyka.info не носи отговорност за качеството, цената, сроковете на доставка или каквато и да било друга отговорност свързана с рекламираните на сайта продукти и услуги предоставяни от трети страни.

9. Приложимо право

Вие разбирате и приемате, че при нарушаване на българското, европейското или международното законодателство администрацията на Devoyka.info ще окаже пълно съдействие на компетентните органи за установяване на Вашата самоличност. Вие разбирате и приемате, че при нарушаване на авторските права и/или накърняване на доброто име и интересите на Devoyka.info може да ви бъде потърсена отговорност в съда.

10. Приемане на условията

С настоящото вие се съгласявате, че неотменимо приемате Общите условия на сайта Devoyka.info. Възможно е отделни секции или услуги на сайта да имат допълнителни Правила за употреба, които се считат за неразделна част от настоящите Общи условия.

11. Промяна в условията

Devoyka.info си запазва правото да променя настоящите Общи условия, когато и както намери за добре, изцяло по своя собствена преценка и без нужда от предварително или последващо уведомление. Промяната на Общите условия влиза в сила с публикуването им на Devoyka.info. С продължаването на употребата на сайта от Ваша страна, Вие приемате и се съгласявате с всички направени промени.

Правила на форума

Девойка.инфо предоставя възможност на всеки да изкаже своето мнение или да зададе въпрос, но при задължителното спазване на определени Правила. Спазването на Правилата гарантира качеството на дискусията и на цялата информация на сайта.

Какво е Репутация

Репутацията е приблизителна оценка на доверието на потребителите във вас. Най-добрият начин да повишите репутацията си е да се отнасяте с уважение към околните, да задавате интересни въпроси и да давате компетентни отговори. Ето как се определя репутацията на потребители за определени действия.

Общи условия

С посещаването на Devoyka,info, разглеждането, публикуването или използването по какъвто и да било начин на информационния ресурс на сайта Вие се съгласявате и безусловно приемате настоящите Общи условия.

Политика за поверителност

С настоящата Политика за поверителност се определя начинът, по който Devoyka.info събира, използва, поддържа и унищожава информацията събрана от потребителите (Потребителят) на Devoyka.info - Момичешки работи (Сайта).